Winkelwagen

Speciaal

Algemene voorwaarden


  Algemene voorwaarden

 
Bedrijfsomschrijving van Limspeed Racing.
Modelbouwwinkel gespecialiseert in verkoop van radiografische modelbouwartikelen en samenstellen van kwalitatief zeer hoogwaardige accu's; genaamd Powerspeed Racing accu's.
Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden.
1.        Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst mondeling of schriftelijk tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen tussen Limspeed Racing hierna te noe­men Limspeed B.V. en een opdrachtgever, waarop Limspeed B.V. deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.
2. Koop- en/of andere voorwaarden door opdrachtgevers voorgeschreven zijn voor Limspeed B.V. bij aanvaarding van orders slechts bindend, voor zover zij niet afwijken van en niet in strijd zijn met deze voorwaarden, tenzij Limspeed B.V. schriftelijk heeft bevestigd dat de voorwaarden van de opdrachtgever geheel dan wel ten dele prevale­ren.
3. Wanneer deze voorwaarden tussentijds worden gewijzigd, dan maakt de gewijzigde versie van de voorwaarden deel uit van iedere, na het moment van het in werking treden van die wijziging, tussen Limspeed B.V. en de opdrachtgever tot stand gekomen overeenkomst, mits Limspeed B.V. de opdrachtgever een exemplaar van de gewijzigde versie heeft toe­gezonden en deze de gewijzigde versie op verzoek van Limspeed B.V. heeft geaccordeerd, dan wel indien de opdrachtgever niet binnen 14 dagen na verzen­ding van de nieuwe voorwaarden daar schriftelijk tegen heeft geprotesteerd. In geval van protest als in dit artikel bedoeld zullen tot overeenstemming tussen ons en de afnemer is bereikt over de gedeelte­lijke toepasselijkheid van de nieuwe algemene voor­waarden, de huidige voorwaarden blijven gelden.
Artikel 2. Aanbieding, totstandkoming overeenkomst - herroeping.
1.        Alle overeenkomsten komen tot stand door aan­vaarding van de opdrachtgever van een van Limspeed B.V. afkomstig aanbod, begroting c.q. offerte. Bij monde­linge acceptatie geldt de factuur als bevestiging van de gesloten overeenkomst, tenzij Limspeed B.V. de over­eenkomst zelf schriftelijk heeft bevestigd.
2.        Alle offertes, begrotingen, aanbiedingen en prij­sopgaven van Limspeed B.V. zijn vrijblijvend. De door Limspeed B.V. gemaakte offertes zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven. 
3.        De opdrachtgever is gehouden de opdracht schriftelijk te bevestigen. Als opdrachtgever dit verzuimt en Limspeed B.V. bevestigt de opdracht waartegen opdrachtgever niet binnen 8 dagen  be­zwaar maakt, dan geldt de inhoud van deze bevesti­ging.
4.        Indien geen enkele bevestiging heeft plaatsgevon­den en Limspeed B.V. heeft, met toestemming van de opdrachtgever, reeds uitvoering of een begin van uitvoering gegeven aan de opdracht, dan geldt de opdracht conform de offerte.
5.        Overschrijdingen van offertes tot 10 % van het totaalbedrag worden als begrotingsrisico door de opdrachtgever geaccepteerd en behoeven dan ook niet expliciet door opdrachtgever te worden goedge­keurd, indien de overschrijding een gevolg is van  aantoonbare meerkosten en/of -uren.
6.        De in een prijsopgave vermelde prijzen zijn exclu­sief omzetbelasting, transportkosten, porti tenzij an­ders aangegeven.
Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst.
1a. Limspeed B.V. zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
1b. Aanbiedingen en/of andere toezeggingen van personeel van Limspeed B.V. zijn slechts bindend indien schriftelijk door Limspeed B.V. bevestigd.
2.        Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Limspeed B.V. het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3.        In geval Limspeed B.V. bepaalde werkzaamheden door derden laat uitvoeren, is de derde gerechtigd om geringe wijzigingen aan te brengen in de uit­voering van de opdracht, om in samenhang met het aangebodene bijvoorbeeld materiaalkeuze tot een goed geheel te komen. Limspeed B.V. zal over zul­ke wijzigingen overleg plegen met opdrachtgever.
4.        Limspeed B.V. bedingt deze Algemene Voorwaarden mede voor al degenen, die Limspeed B.V. bij de uitvoe­ring van een opdracht betrekt.
5.        Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Limspeed B.V. de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgegane fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
Artikel 4. Gebreken; klachttermijn.
1.        Opdrachtgever dient de geleverde zaken bij aflevering, of zo spoedig mogelijk doch uiterlijk bin­nen een termijn van 5 dagen na aflevering als rede­lijkerwijs van hem verlangd kan worden op gebre­ken te controleren. Hierbij dient opdrachtgever na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst be­antwoordt, te weten:
Of de juiste zaken zijn afgeleverd;
Of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit overeenstemmen met het overeengekomene;        
Of de afgeleverde zaken wat betreft kwaliteit overeenstemmen met het overeengekomene.
2.        Indien een gebrek of tekortkoming wordt ge­constateerd dient opdrachtgever dit binnen 5 da­gen na levering schriftelijk aangetekend aan Limspeed B.V. te melden.
3.        Ook indien opdrachtgever tijdig reclameert ont­slaat hem dit niet van zijn verplichting tot nako­ming van de overeenkomst.
Artikel 5. Uitvoeringstermijn.
Een overeengekomen termijn voor de uitvoering is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, geeft niet-tijdige leve­ring de opdrachtgever geen recht op schadevergoe­ding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nako­ming van enige verplichting jegens  Limspeed B.V.. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Limspeed B.V. derhalve schriftelijk in ge­breke te stellen.
Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst.
1.        Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het nood­zakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereen-komstig aanpassen.
2.        Indien partijen overeenkomen dat de overeen-komst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Limspeed B.V. zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
3.        Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve conse­quenties heeft, zal Limspeed B.V. de opdrachtgever hier­over tevoren inlichten. Indien er sprake is dat de meerprijzen meer bedragen dan 10% van het vast honorarium dat is overeengekomen kan de overeenkomst schriftelijk ontbonden worden, waarbij alsdan  door Limspeed B.V. aanspraak wordt gemaakt op een bepaald gedeelte van het reeds overeengekomen vaste honorarium.
4.        In afwijking van lid 3 zal Limspeed B.V. geen meerkos­ten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Limspeed B.V. kunnen worden toegerekend.
5.        Zonder schriftelijke toestemming van Limspeed B.V. mag opdrachtgever geen verandering in de ontwer­pen aanbrengen. Indien opdrachtgever wijzigingen wenst, dient Limspeed B.V. als eerste in de gelegenheid te worden gesteld om deze aan te brengen. De vergoe­ding hiervoor wordt gebaseerd op de door Limspeed B.V. gehanteerde honorariumtarieven.
Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud.
Alle aan opdrachtgever geleverde zaken blijven ei­gendom van Limspeed B.V. totdat alle bedragen die de opdrachtgever verschuldigd is, voor de krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken of ver­richte of te verrichten werkzaamheden, volledig aan Limspeed B.V. zijn voldaan.
Rechten worden aan opdrachtgever steeds verleend of, in het voorkomende geval, overgedragen onder de voorwaarde dat de opdrachtgever de overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.
Artikel 8. Vertrouwelijke informatie.
Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voor­zorgsmaatregelen treffen teneinde de van de ande­re partij ontvangen vertrouwelijke informatie ge­heim te houden.
Artikel 9. Beëindiging door opdrachtgever.
Indien opdrachtgever een opdracht intrekt, heeft Limspeed B.V. recht op vergoeding van:
·        Alle door Limspeed B.V. gemaakte kosten, honoraria daaronder begrepen, tot het moment van beëin­diging van de opdracht.
·        De door Limspeed B.V. in redelijkheid te verwachte winstmarge voor de betreffende opdracht, voor dit doel hier gefixeerd op 25 % van het totale bedrag, exclusief btw, dat met de opdracht ge­moeid is. 
Artikel 10. Beëindiging van de opdracht.
1.        De vorderingen van Limspeed B.V. op de opdracht­gever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
·        Indien na het sluiten van de overeenkomst aan Limspeed B.V. omstandigheden bekend worden, die Limspeed B.V. goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen.
·        Indien Limspeed B.V. de opdrachtgever bij het slui­ten van de overeenkomst gevraagd heeft zeker­heid te stellen voor de nakoming en deze zeker­heid uitblijft, dan wel onvoldoende is.
·        Ingeval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de opdrachtgever.
In de genoemde gevallen is Limspeed B.V. bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeen-
komst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van Limspeed B.V. schadevergoeding te vor­deren.
2.        Indien Limspeed B.V. echter aantoont, dat ingevolge bijzondere, van haar wil onafhankelijke, omstan­digheden of ingevolge bepaaldelijk aan te duiden gedragingen of handelingen van de opdrachtgever van haar redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat zij de opdracht niet kan voltooien, dan heeft zij recht op het honorarium voor de reeds verrichte ar­beid en vergoeding van reeds gemaakte onkosten.


Artikel 11. Programmatuur.
1.        Onder programmatuur wordt verstaan de compu­terprogramma's vastgelegd op voor de computer leesbaar materiaal en de daarbij behorende documen­tatie.
2.        Partijen zullen schriftelijk specificeren welke pro­grammatuur ontwikkeld zal worden en op welke manier dit zal geschieden. Limspeed B.V. zal de programmatuurontwikkeling met zorg uitvoeren op basis van door de opdrachtgever te verstrekken ge­gevens, voor de juistheid en volledigheid waarvan de opdrachtgever instaat.
Artikel 12. Intellectueel eigendom.
1. Het auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle programmatuur of andere materialen zoals, rappor­ten, adviezen, zowel voorlopige als definitieve, (ontwerpen van) tekst(en), werk- en detailtekening­en, schetsen, software en digitale informatie, alsmede ten aanzien van de daarnaar vervaardigde exempla­ren van  een  produkt, oefent Limspeed B.V. dan wel haar licentiegevers het haar toekomende auteursrecht op deze zaken en/of goederen en/of rechten uit. Opdrachtgever verkrijgt daarvan slechts de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden uitdruk-kelijk worden toegekend. Een en ander tenzij in een door Limspeed B.V. en opdrachtgever ondertekend schriftelijk stuk uitdrukkelijk
anders is overeengeko­men.
2.        Limspeed B.V. garandeert dat het geleverde door of vanwege haar is ontworpen. Zij wordt derhalve aangemerkt als maker in de zin van de Auteurswet en kan als auteursrechthebbende over het werk be­schikken.
3.        Opdrachtgever is ermee bekend dat de ter beschikking gestelde programmatuur en andere ma­terialen, waaronder mede begrepen het voorberei­dende materiaal, vertrouwelijk informatie en bedrijfs­geheimen van Limspeed B.V. bevatten. Opdrachtgever verbindt zich onverminderd het bepaalde in artikel 7 deze programmatuur en/of andere materialen geheim te houden en niet aan enige derde(n) bekend te ma­ken of in gebruik te geven, tenzij anders is overeen-gekomen. Onder derde(n) worden ook begrepen alle personen werkzaam in de organisatie van opdrachtgever die niet noodzakelijkerwijs de pro­grammatuur en/of materialen hoeven te gebruiken.
4.        Het is opdrachtgever toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de pro­grammatuur. Indien Limspeed B.V. door technische be­scherming de programmatuur heeft beveiligd, is het opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken. Indien de beveili­gingsmaatregelen tot gevolg hebben dat de op­drachtgever niet in staat is een reservekopie van de programmatuur te maken, zal Limspeed B.V. op ver­zoek van opdrachtgever een reservekopie van de programmatuur ter beschikking stellen.
5.        Limspeed B.V. zal opdrachtgever vrijwaren tegen elke actie welke gebaseerd is op de bewering dat de door Limspeed B.V. zelf ontwikkelde programmatuur inbreuk maakt op een in Nederland geldend 
Auteursrecht. Deze vrijwaring is niet van toepas­sing indien opdrachtgever zonder toestemming van Limspeed B.V. wijzigingen aanbrengt of door derden laat aanbrengen.
6.        Behoudens het geval dat Limspeed B.V. een reserve­kopie van de programmatuur aan de opdrachtge­ver ter beschikking stelt, heeft opdrachtgever het recht ten hoogste 1 reservekopie van de program­matuur te maken. Onder reservekopie wordt in het deze algemene voorwaarden verstaan; een stoffe­lijk voorwerp waarop de programmatuur is vast­gelegd, uitsluitend ter vervanging van het oorspronkelijk exemplaar van de programmatuur in geval van onvrijwillig bezitsverlies of beschadi­ging.  De reservekopie dient een identieke kopie te zijn en steeds te zijn voorzien van dezelfde labels en indicaties als het oorspronkelijke exemplaar.
7.        Waarin deze algemene voorwaarden sprake is van rechten of verplichtingen met betrekking tot fouten, wordt onder fouten verstaan: het niet vol­doen aan de uitdrukkelijke functionele specificaties of, bij gebreke daarvan, aan de door Limspeed B.V. ver­strekte schriftelijke functionele specificaties; van een fout is alleen sprake indien deze kan worden gereproduceerd. Indien opdrachtgever fouten in programmatuur constateert, maakt hij hiervan on­verwijld melding aan Limspeed B.V..
8.        Door het geven van een opdracht tot openbaar­making of verveelvoudiging van door de Auteurs­wet of enige andere wettelijke regeling over de intellectuele eigendom beschermde zaken, die door of namens de opdrachtgever zelf ter beschikking ge­steld zijn, verklaart de opdrachtgever dat geen in­breuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en/of op beschermde rechten van derden en vrijwaart hij Limspeed B.V. voor de aanspraken ter zake van derden c.q. voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als andere, uit de openbaarmaking of ver­veelvoudiging voortvloeiende.
9.        Intellectuele eigendomsrechten en materialen, voortvloeiende uit de werkzaamheden, kunnen op het moment dat de desbetreffende relatie tussen op­drachtgever en Limspeed B.V. eindigt, voor zover zij aan Limspeed B.V. toebehoren en voor overdracht vatbaar zijn, aan de opdrachtgever worden overgedragen, nadat al hetgeen, waaronder mede te begrijpen de afkoop van eventuele ontwikkelingskosten en recht op rechten van intellectuele eigendom, de opdrachtgever aan Limspeed B.V. verschuldigd is, zal zijn voldaan. Voor zover rechten van intellectuele eigen­dom van derden in het geding zijn, zal Limspeed B.V. voor het inschakelen van de derden op verzoek van de opdrachtgever  met deze(n) overleg plegen of volle­dige overdracht gewenst c.q. mogelijk is, mede gelet op de daaraan verbonden kosten.
10. Limspeed B.V. is gerechtigd het in opdracht vervaar­digde werk te signeren.
Artikel 13. Inbreuk op intellectuele eigendoms-rechten.
1.        Alle door Limspeed B.V. verstrekte stukken, zoals zo­wel voorlopige als definitieve, programmatuur, (ont­werpen van) tekst(en), werk- en detailtekeningen, schetsen, adviezen, rapporten, modellen, concepten, en digitale informatie etc. zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever bin­nen het kader van de overeenkomst en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Limspeed B.V. worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
2.        Indien de opdrachtgever zich schuldig maakt aan inbreuk op het auteursrecht en/of op enig ander recht van intellectuele eigendom van Limspeed B.V., zal opdrachtgever aansprakelijk zijn voor alle door
Limspeed B.V. geleden en te lijden schade, waaronder ge­derfde winst.
Artikel 14. Medewerking door opdrachtgever.
1.        Vanwege de noodzaak dat opdrachtgever zijn medewerking verleent aan het uitvoeren van de overeenkomst, zal opdrachtgever Limspeed B.V. steeds tijdig alle nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen.
2.        Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gebruik en een juiste toepassing in zijn organisatie van de door Limspeed B.V. te verlenen diensten.
3.Indien is overeengekomen dat opdrachtgever materialen of gegevens op informatiedragers ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijke gebruik van dergelijke materialen of gegevens en zal Limspeed B.V. vrijwaren tegen elke ac­tie welke is gebaseerd op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen of gebruik inbreuk maakt op enig recht van derden.
4. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Limspeed B.V. staan of indien opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Limspeed B.V. het recht op opschorting van de uitvoe­ring van de overeenkomst en heeft Limspeed B.V. het recht om extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven van Limspeed B.V. in rekening te brengen.
Artikel 15. Gebruiksrecht.
1.        Opdrachtgever verkrijgt het gebruiksrecht van de programmatuur in zijn bedrijf zoals met 
Limspeed B.V. schriftelijk is overeengekomen. Bij ge­breke van een dergelijke overeenkomst geldt dat het gebruiksrecht uitsluitend het recht de program­matuur te laden, in beeld te brengen of fouten in de programmatuur te verbeteren, omvat.
2.        De programmatuur mag door de opdrachtgever uitsluitend in zijn eigen bedrijf gebruikt worden op de verwerkingseenheid waarvoor het gebruiks-recht is gevestigd.
3.        Het gebruiksrecht houdt in geen enkel geval gehele of gedeeltelijke overdracht in van auteurs­rechten of andere intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de programmatuur.
Met het gebruiksrecht verkrijgt de opdrachtgever de bevoegdheid de programmatuur te gebruiken op 1 computer, op 1 processor en op 1 locatie te­gelijk, tenzij schriftelijk anders overeengekomen is.
4.        Het is de opdrachtgever niet toegestaan:
A. de programmatuur geheel of gedeeltelijk te ko­piëren of te laten kopiëren, op welke wijze dan ook, ongeacht vorm of medium.
B. Kentekenen zoals handelsnamen, beeldmerken, en produktnamen, auteursnotities en/of gebruikersnaam en nummer te (doen) verwijderen of te (doen) wijzi­gen.
C. De programmatuur geheel of gedeeltelijk te wijzi­gen, aan te passen, te converteren, te decompileren, te deassembleren, na te bootsen, of anderszins te bewerken, reverse engineering toe te passen of een en ander door derden te laten verrichten.
D. De programmatuur geheel of gedeeltelijk te ver­huren, te vervreemden, in zekerheid over te dragen, of, onder welke titel dan ook, ter beschikking te stel­len aan derden, ter inzage te geven of toegangelijk te maken.
E. De programmatuur geheel of gedeeltelijk langs elektronische weg of met behulp van middelen van telecommunicatie naar een andere computer over te brengen, dan wel te gebruiken op een computer die onderdeel uitmaakt van, of in verbinding staat met een netwerk, tenzij anders overeengekomen.
F. De programmatuur buiten Nederland te (doen) brengen.
5. De opdrachtgever zal alle maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om te voorkomen dat de programmatuur geheel of gedeeltelijk in handen van derde komt.
6. De opdrachtgever zich voorts verplicht het ge­bruiksrecht naar eer en geweten te benutten en daar­mee niet te handelen zodanig dat strijd met de maat­schappelijke normen van aanvaardbaarheid ontstaat. 
Artikel 16. Honorarium.
1.  Project tarieven zijn gebaseerd op uurtarieven en op projectkosten.
2.        De hoogte van het uurtarief wordt bepaald door:
.        De bedrijfskosten van Limspeed B.V.;
.        De kosten van financiering en risico;
.        De kennis en specialisatie van Limspeed B.V. ten aan­zien van de opdracht;
.        Het commercieel belang van de opdrachten de eventueel daarmee verband houdende vergoeding voor verveelvoudiging en/of openbaarmaking.
3.        Limspeed B.V. kan verschillende uurtariefsoorten han­teren, namelijk voor: programmering, adviezen, detachering en voor speciale projecten.
4.        Onder bijkomende kosten worden verstaan: alle kosten voor materialen, hulpmiddelen en uit de uit­werking van de opdracht voortvloeiende zaken, die niet behoren tot de normale bedrijfskosten van Limspeed B.V. en die voor de opdrachtgever worden gemaakt.
5.        Indien Limspeed B.V. door het niet, niet volledig of niet tijdig aanleveren van voor de opdracht nood­zakelijke gegevens of materialen of door een ge­wijzigde of foutieve opdracht en/of briefing ver­plicht is meer of andere werkzaamheden te ver­richten, zullen deze werkzaamheden apart worden gefactureerd.
Artikel 17. Concurrentiebeding.
Indien de opdrachtgever van Limspeed B.V. verlangt ook buiten de duur van de omschreven opdrachtwerkzaamheden geen opdrachten te aan­vaarden van met de opdrachtgever concurrerende ondernemingen, zodat de opdrachtgever een ex­clusiviteit van Limspeed B.V. binnen een branche opeist, heeft Limspeed B.V. recht op een vergoeding.
Artikel 18. Licentie (vergoeding)
1.        De opdrachtgever is gedurende de duur van de relatie niet gerechtigd tot enig ander of verder ge­bruik van het in opdracht vervaardigde dan het tevoren uitdrukkelijk overeengekomen gebruik. Is ter zake niets overeengekomen, dan geldt slechts het eerste gebruik als overeengekomen. 
2.        Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst met Limspeed B.V. volledig nakomt, verkrijgt hij het exclusieve recht tot gebruik van het ontwerp wat betreft openbaarmaking en ver­veelvoudiging, indien dit bij de opdracht is over­eengekomen.
4.        De vergoeding voor de licentie van verveelvou­diging van het ontwerp is in de honorering van de opdracht begrepen wat betreft de in de overeenkomst vastgelegde eerste bestemming en oplage.
5.        Bij ander gebruik dan overeengekomen dient opnieuw een overeenkomst tot licentievergoeding tussen Limspeed B.V. en de opdrachtgever te worden gesloten.
6.        Indien de opdrachtgever licentievergoeding(en) dient te voldoen, dienen, als Limspeed B.V. daarom vraagt, opgaven door de opdrachtgever van ge­produceerde of verkochte eenheden vergezeld te gaan van een certificaat van een registeraccoun­tant.
Artikel 19. Acceptatie(test) en aanvaarding.
1.        Iedere vorm van acceptatie(test) moet uitdrukke­lijk schriftelijk zijn overeengekomen, waarbij in ieder geval een termijn van aanvaarding moet zijn over­eengekomen.
2.        Als bij de uitvoering van de acceptatie(test) ge­breken in het maatwerk blijken, zal opdrachtgever Limspeed B.V. schriftelijk en met redenen omkleed daar­van op de hoogte stellen. Limspeed B.V. zal de gemelde gebreken binnen een redelijk termijn herstellen.
3.        De overeengekomen termijn van de acceptatie-(test) wordt opgeschort vanaf het moment dat Limspeed B.V. op de hoogte is gebracht van de gebreken tot het moment waarop Limspeed B.V. de gebreken hersteld heeft.
4.        Gebreken worden slechts dan gratis hersteld als het maatwerk voor een vast overeengekomen prijs is ontwikkeld.
5.        Het maatwerk wordt geacht te zijn aanvaard na stilzwijgende of uitdrukkelijke acceptatie door de opdrachtgever. Stilzwijgende acceptatie vindt plaats door het verstrijken van de overeengekomen termijn van de acceptatie(test) zonder dat de opdrachtgever aan Limspeed B.V. enig gebrek heeft gemeld op de wijze omschreven in lid 2 van dit artikel.
Artikel 20. Garantie.
1.        Gedurende een periode van 3 maanden na accep­tatie van de programmatuur door de opdrachtgever zal Limspeed B.V. naar beste vermogen eventuele fouten in de programmatuur herstellen. Op alle overige za­ken wordt garantie verleend, zoals die door de fabri­kant dezer zaken inzake deugdelijkheid en bruik-baarheid wordt verleend en op Limspeed B.V. wordt toe­gepast. Indien een onderhoudscontract is afgesloten of indien sprake is van een gebruiksvergoeding zal Limspeed B.V. dergelijk herstel gratis uitvoeren.
2.        Limspeed B.V. kan de kosten van herstel in rekening brengen in geval van gebruiksfouten van opdrachtge­ver of andere niet aan Limspeed B.V. toe te rekenen oor­zaken. Herstel van eventuele verloren gegane gege­vens valt niet onder de garantie.
De garantieverplichting vervalt indien opdrachtgever, dan wel derde, zonder schriftelijke toestemming van Limspeed B.V. fouten verbetert dan wel andere wijziging­en aanbrengt.
Artikel 21. Onderhoudsovereenkomst.
1.        Indien de overeenkomst betrekking heeft op het periodiek of anderszins regelmatig verlenen van onderhoudsservice, word de overeenkomst aan-gegaan voor een periode van een jaar, tenzij een andere periode uitdrukkelijk is overeengekomen.
2.        De duur wordt telkenmale stilzwijgend voor de periode verlengd, tenzij opdrachtgever of Limspeed B.V. de overeenkomst schriftelijk beëindigt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand voor het einde van de desbetreffende pe­riode.
3.        Limspeed B.V. zal de service met zorg verrichten overeenkomstig de met opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken.
4.        Limspeed B.V. kan wijzigingen aanbrengen in de om­vang of inhoud van de te verrichten computerser­vice. Indien dergelijke wijzigingen een verandering van de bij de opdrachtgever geldende procedures tot gevolg hebben, zal Limspeed B.V. opdrachtgever hierover zo tijdig mogelijk inlichten en komen de kosten van de verandering voor rekening van op­drachtgever. In zodanig geval kan de opdrachtge­ver de overeenkomst door schriftelijke kennisge­ving aan Limspeed B.V. beëindigen tegen de datum waarop de wijziging in werking treedt.
Artikel 22. Verantwoordelijk- en aansprakelijkheid.
1.        Limspeed B.V. en de opdrachtgever houden zich gedurende de werkzaamheden aan de opdracht beschikbaar voor mondeling overleg, dat voor het uitvoeren van de opdracht van belang is.
2. Limspeed B.V. en haar medewerkers verplichten zich tot geheimhouding van al hetgeen hen uit hoofde van de opdracht wordt toevertrouwd. Limspeed B.V. draagt er zorg voor dat de ingeschakelde deskun­digen en specialisten een verplichting tot geheim­houding wordt opgelegd.
3. Indien opdrachtgever dezelfde opdracht tegelij­kertijd aan meerdere bureaus wenst te verstrekken, dient hij hiervan alle betrokken bureaus op de hoogte te stellen.
4. De opdrachtgever vrijwaart Limspeed B.V. voor alle in en buiten rechte optredende gevolgen van het gebruik en/of openbaarmaking door opdrachtgever van de door Limspeed B.V. geleverde program-ma­tuur/werk en/of produkt.
5. Limspeed B.V. is niet aansprakelijk voor de gevolgen van de onjuistheid of onvolledigheid van de gegevens die de opdrachtgever gehouden is haar te verschaffen of verschaft heeft.
6. De opdrachtgever is gehouden de door hem al dan niet op zijn verzoek van Limspeed B.V. ontvangen pro­grammatuur, zet-, druk- of andere proeven of proto­typen zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoe­ken en deze met bekwame spoed gecorrigeerd of goedgekeurd aan Limspeed B.V. te zenden.
7. Goedkeuring van de programmatuur, proeven of prototypen door de opdrachtgever geldt als erken­ning dat Limspeed B.V. de aan de proeven of prototypen voorafgegane werkzaamheden juist heeft uitgevoerd.
8. Limspeed B.V. is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten of gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door de opdrachtgever goedgekeurde of gecorrigeer­de proeven of prototypen.
9.        Limspeed B.V. is niet aansprakelijk voor ongewilde beschadiging, verlies of vernietiging van zaken, ma­terialen, beeld- of tekstgegevens in enigerlei vorm, die haar door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld. Wanneer de zaken of gegevens grote waarde bezitten, is de opdrachtgever gehouden deze te ver­zekeren. Indien Limspeed B.V. voor opdrachtgever werkzaamheden op locatie uitvoert, dan wel uitge­voerd heeft, vrijwaart opdrachtgever Limspeed B.V., ook jegens derden voor schade van welke aard dan ook en in de ruimste zin, met inbegrip van beschadiging, diefstal, verlies of vernietiging van zaken, behalve indien er sprake is van opzet of grove schuld door Limspeed B.V..
11.        De aansprakelijkheid van Limspeed B.V. voor eventuele vergoeding van schaden, kosten en interes­ten uit hoofde van de overeenkomst met opdrachtge­ver is beperkt tot ofwel, ter keuze aan Limspeed B.V., een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot het overeeng­ekomen honorarium, met in ieder geval als maximum het voor het project in kwestie overeengekomen ho­norarium, ofwel gratis vervangende levering, wan­neer het eventueel eerder geleverde is terugontvang­en door Limspeed B.V., ofwel het door de verzekering van Limspeed B.V. uit te keren bedrag, indien dit bedrag hoger is dan factuurwaarde en indien de verzekering tot uitkering overgaat. Deze beperkingen gelden niet indien er sprake is van opzet of grove schuld door Limspeed B.V. of van haar medewerkers. 
12.        De aansprakelijkheid voor werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever, die Limspeed B.V. aan een derde heeft opgedragen, is beperkt tot zover als de derde Limspeed B.V. effectief vrijwaart. Limspeed B.V. zal al het mogelijke doen, respectievelijk de opdracht-gever alle medewerking verlenen, die van haar ge­vergd kan worden om in voorkomende gevallen een zo hoog mogelijke schadevergoeding van de betrokkene derde te verkrijgen. Het in dit lid be­paalde geldt slechts ten aanzien van uitbesteding, die noodzakelijk uit de aard van de opdracht voortvloeit.
Artikel 23. Afwijkingen.
1.        Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en/of produkt en anderzijds het oorspronk­elijke ontwerp, tekening, rapport, programmatuur  of andere proef, kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeen-komst of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn.
2.        Bij een beoordeling van de vraag of afwijking­en in het totaal van het werk al dan niet als gering moeten worden beschouwd, wordt een representa­tieve steekproef uit het werk in aanmerking geno­men, tenzij het individueel bepaalde zaken betreft.
3.        Afwijkingen die, alle omstandigheden in aan­merking genomen, in redelijkheid geen of een on­dergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het werk hebben, worden steeds geacht wijziging­en van geringe betekenis te zijn.
Artikel 24. Betaling.
1.        Betalingen dienen binnen 14 dagen na factuur­datum te geschieden. Betaling geschiedt:
·        Ofwel door een wettig betaalmiddel ten kanto­re van Limspeed B.V.;
·        Ofwel door overschrijving van het verschul­digde bedrag naar een door Limspeed B.V. aang­ewezen bankrekeningnummer t.n.v. Limspeed B.V..
2.        Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het l­angst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere fac­tuur.
3.        Limspeed B.V. is gerechtigd een aanbetaling van 50% te vorderen. Indien Limspeed B.V. van deze moge­lijkheid gebruik maakt en de opdrachtgever hier­aan niet voldoet, schort dit automatisch de leve­ringsverplichting(en) van Limspeed B.V. op.
4.        Limspeed B.V. mag, gedurende een opdracht, tussen­tijds declareren.
Artikel 25. Incassokosten.
1.        Na het verstrijken van de betalingstermijn is de opdrachtgever in gebreke, zonder dat ingebrekestel­ling is vereist. De opdrachtgever is vanaf het moment van in gebreke zijn over het opeisbare bedrag de wettelijke rente verschuldigd, vermeerderd met 1% per maand of per gedeelte van een maand dat de vor­dering openstaat.
2.      Indien Limspeed B.V. aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
3. Indien Limspeed B.V. met opdrachtgever over een tus­sen partijen gesloten overeenkomst een gerechtelijke procedure voert, wordt tevens geëist dat de weder­partij in de kosten van het geding veroordeeld wordt.
Artikel 26. Overmacht.
1.        Onder overmacht worden omstandigheden ver­staan, die de nakoming van de verbintenis verhinde­ren, en die niet aan Limspeed B.V. zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstan­digheden de nakoming onmogelijk maken of onrede­lijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van Limspeed B.V.; een algemeen gebrek aan benodigde halffabrikaten en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen pres­tatie benodigde zaken of diensten: niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waar­van Limspeed B.V. afhankelijke is en algemene vervoer­sproblemen als ook bedrijfsstoring mede wordt be­grepen het tijdelijk buiten gebruik raken van de ser­ver.
2.        Limspeed B.V. heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Limspeed B.V. zijn verbintenis had moeten nakomen.
3.        Tijdens overmacht worden de leverings- en ande­re verplichtingen van Limspeed B.V. opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Limspeed B.V. niet mogelijk is langer duurt dan een maand zijn beide partijen be­voegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoe-ding bestaat.
4.        Indien Limspeed B.V. bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzon­derlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. het leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
Artikel 27. Toepasselijk recht en bevoegde rechter.
Op alle onder deze voorwaarden gesloten over­eenkomsten en op de overeenkomsten welke daar­van een uitvloeisel zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeien-de uit onder deze voorwaarden gesloten overeen-komsten en op de overeenkomsten welke daarvan een uitvloeisel zijn, zullen, tenzij de Kantonrechter ter zake van een zodanig geschil bevoegd is, uit­sluitend aanhangig kunnen worden gemaakt bij de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Limspeed B.V. gevestigd is.